Program Konceptuálnej strany „Zjednocovanie“ (gen. Petrov) – 15

Autor: jardob (Kob-forum.eu | RSS odber)

ziva-voda.jpg

19. Zaistiť bezpečnosť krajiny a každého jej občana​


Zaužívané slovné spojenie „koncepcia NÁRODNEJ bezpečnosti“ obsahuje určitú dvojzmyselnosť, pretože medzi riadkami kladie otázku, akú národnosť v danom štáte treba „chrániť“, od koho a prečo

ZSSR-Rusko je krajina mnohých národov a náboženstiev, kde sa v jednom štáte a spoločnosti spojili záujmy mnohých ľudí. Rusko je regionálnou civilizáciou. Preto bude správnejšie, ak budeme klásť otázku o „koncepcii SPOLOČENSKEJ bezpečnosti“. Presne takou je aj KSB, ktorú si naša Konceptuálna strana „Zjednocovanie“ vzala za teoretickú platformu.

Ľudská civilizácia na planéte Zem tiež zjednocuje v jednej spoločnosti záujmy mnohých krajín a národov, celého množstva ľudí. Preto Koncepcia spoločenskej bezpečnosti obsahuje ideu globálnej úrovne dôležitosti a hovorí o nutnosti zmeniť koncepciu organizácie života (svetový poriadok) z nespravodlivej na spravodlivú pre celé ľudstvo.

Samotné slovo „bezpečnosť“ predpokladá prítomnosť nejakých hrozieb, nebezpečenstva. Jasnú a zrozumiteľnú štruktúru takýchto hrozieb opisuje 6 priorít konfrontácie medzi rôznymi ľuďmi a sociálnymi skupinami. Týchto 6 priorít predstavuje zovšeobecnené zbrane a sú zoradené nasledovne v poradí od najsilnejšej až po najslabšiu (z hľadiska ich pôsobenia v historicky dlhodobých intervaloch).

Informačné zbrane:
1. priorita. Informácia filozofického, svetonázorového a metodologického charakteru.
2. priorita. Informácia chronologického, letopisného a historického charakteru.
3. priorita. Informácia náboženstiev, vieroúk a svetských ideológií.

Materiálne zbrane:
4. priorita. Ekonomické procesy. Peniaze. Kreditno-finančný systém.
5. priorita. Zbrane genocídy. Zasahujú nielen žijúcich ľudí, ale aj budúce generácie.
6. priorita. Konvenčné zbrane zabíjajúce a mrzačiace ľudí a materiálne objekty.

Tieto priority je možné použiť aj jednotlivo, aj v kombináciách. Tu je krásne vidno, že ten, kto „pracuje“ na vyšších prioritách, skôr či neskôr vždy zvíťazí nad tým, kto „pracuje“ na nižších prioritách.

Preto úlohou každého zdravomysliaceho človeka, a tým skôr manažéra alebo vedca, je ovládať tieto vyššie priority, najmä prvú.

1. priorita. Treba vládnuť rozlíšením, rozpoznávaním všetkých procesov, ktoré prebiehajú v živote. Ovládanie tejto priority prichádza s pochopením procesu trojjednoty „matéria-informácia-miera“ a osvojením si DVTR.

2. priorita. Treba si osvojiť znalosti o globálnom evolučnom procese, ľudských dejinách a úlohe Ruska v dejinách ľudstva.

3. priorita. Treba poznať podstatu hlavných svetových náboženstiev, „svätých“ písem, hlavných vieroúk dneška. Treba tiež poznať hlavné „svetské ideológie“. Ale treba ich nielen „poznať“. Treba vidieť a byť schopný porovnávať ich „silné a slabé stránky“, dávať do súvisu všetky vierouky, písma a ideológie s teoretickými tézami KSB. A treba to vedieť tlmočiť ľuďom.

4. priorita. Treba poznať základné tézy ekonomickej časti KSB.

5. priorita. Treba sa
  • zbaviť fajčenia,
  • vzdať sa pitia alkoholu,
  • vylúčiť všetky ostatné narkotiká.
Základom dobre fungujúceho intelektu je normálny priebeh fyziologických procesov v ľudskom organizme. Preto faktory, ktoré narúšajú normálnu fyziológiu, a následkom toho aj vnímanie sveta, pamäť, myslenie — musia byť vylúčené.

Riadenie krajiny v netriezvom stave musí byť vylúčené.

Prikázanie triezvosti musí dodržiavať aj všetok personál Ozbrojených síl, tajných služieb, polície a súdnictva.

6. priorita. Treba

– Podporovať vysokú bojovú pripravenosť Ozbrojených síl až do ukončenia nadvlády nespravodlivej biblickej koncepcie a jej nahradenia spravodlivou mravnou koncepciou, ktorá vykorení zdroj vojen na 1. priorite.

– Nedopustiť v súčasnosti úplné jadrové odzbrojenie Ruska, pretože svetová mafia pristúpila ku kolonizácii Ruska a neutralizácii svojich konkurentov v Juhovýchodnej Ázii a moslimských regiónoch.

– Prehodnotiť vojenskú doktrínu Ruska v súlade s tézami Koncepcie spoločenskej bezpečnosti.

– Vykonať znárodnenie obranných podnikov, vytvoriť jednotný vojensko-priemyselný komplex. Obranné zákazky bezpodmienečne plniť.

– Povýšiť otázku bojovej prípravy a bojovej pripravenosti na najvyššiu úroveň, pretože aj tie najdokonalejšie zbrane a bojová technika sú v rukách divocha iba kopou šrotu.

– Viesť vojenskú rozviedku globálne a komplexne všetkými spôsobmi a prostriedkami. Robiť prezentáciu spravodajských údajov čo najbližšie k reálnemu času. Osobitnú pozornosť venovať satelitnému prieskumu.

– Zdvihnúť popularitu vojenskej služby. Ochrana vlasti je posvätnou povinnosťou každého občana. Práca vojaka musí byť dôstojne odmeňovaná. Zabezpečiť spoľahlivú sociálnu ochranu vojakov, vojenských dôchodcov a ich rodín. Ľuďom brániacim Vlasť česť a sláva.

Vyhýbanie sa vojenskej povinnosti uznať trestným činom. Muži, ktorí sa vyhli vojenskej službe, nesmú pracovať v štátnej správe.

Tie osoby, ktorým zdravie neumožňuje so zbraňou v ruke brániť vlasť, nech absolvujú alternatívnu službu na verejno-prospešných prácach. Takejto verejno-prospešnej práce je veľa aj u vojsk Ministerstva obrany, aj na Ministerstve vnútra, aj v ďalších silových štruktúrach (nemocnice, jedálne, kúpele, práčovne, komunálne služby, atď.).

– Propagovať prestíž vojenskej služby, oslavovať hrdinov a haniť zradcov a zbabelcov vo všetkých médiách. Jednou z najdôležitejších úloh médií je výchova ku láske k Vlasti.

– Zaviesť v školách základnú vojenskú prípravu. Na stredných a vysokých školách viesť vojenskú prípravu so zohľadnením ich profilu. Všade posilniť fyzickú prípravu mládeže. To umožní mať pripravené rezervy pre všetky silové štruktúry, a mladíkom a dievčinám to dá zdravie a silu.

– Podporovať vznik a rozvoj suvorovských a nachimovských vojenských škôl, kadetských korpusov. Posielať do nich na štúdium predovšetkým siroty, chlapcov, ktorí stratili otcov.

– Obnoviť „Dobrovoľné spoločenstvo napomáhania obrane Vlasti“ na spôsob sovietskeho DOSAAF.


Po rozpade Sovietskeho zväzu boli bezpečnostné orgány rozdrvené, prebehli v nich opakované čistky od patrioticky naladených ľudí. Tento stav už nemožno viac tolerovať, pretože je to zhubné pre ľudí aj štát. Primárnymi opatreniami na upevnenie bezpečnosti štátu a spoločnosti sú:

1. Vytvorenie
najvyššieho bezpečnostného orgánu – Rada spoločenskej bezpečnosti (RSB), na čele ktorej bude stáť Hlava štátu. V štáte mnohých národností a náboženstiev je nesprávne (a dokonca škodlivé) hovoriť o národnej bezpečnosti, oveľa správnejšie je používať termín „spoločenská bezpečnosť“. RSB by mala byť zložená z predsedu vlády, ministra spoločenskej bezpečnosti, ministra obrany, náčelníka Generálneho štábu, náčelníka Vojenskej rozviedky, riaditeľa Služby zahraničnej rozviedky a ministra zahraničných vecí. Všetci členovia RSB by sa v bezpečnostných otázkach mali priamo obracať na Hlavu štátu.

2. Transformovať FSB[1] a MVD[2] na Ministerstvo spoločenskej bezpečnosti (MSB). Treba zaistiť bezpečnosť na všetkých prioritách v súlade so štruktúrou hrozieb a nebezpečenstiev pre Rusko: na svetonázorovej, chronologickej (historickej), technologickej (ideologickej), ekonomickej, genocídnej a vojenskej priorite. Treba to robiť v predstihu, čím naberá na význame prognózovanie situácií.

3. Odzbrojiť obyvateľstvo. Zbrane môžu držať len príslušníci štátnych silových služieb, súkromné bezpečnostné štruktúry a profesionálni lovci. Tento krok zaistí poriadok a pokoj v krajine, a prechod na stabilný kurz rozvoja bez zbytočného krviprelievania.

4. Očistiť najvyššie riadiace orgány (kanceláriu Prezidenta, ministerstvo obrany, zahraničných vecí, spoločenskej bezpečnosti, orgány rozviedky a bezpečnosti) od skorumpovaných jedincov, od osôb s dvojakým občianstvom, od úradníkov a politikov, ktorých rodiny žijú v zahraničí. Do štátnej služby treba prijímať iba tých, ktorí sú oddaní Vlasti a ktorí sa neušpinili v rokoch „perestrojky“ a „reforiem“. Kvôli tomu treba vykonať recertifikáciu kádrov a prepustiť „ušpinených“. Aby sa vyplnili medzery, kým budú pripravené nové kádre, treba do služby priviesť patriotov, ktorí boli uvoľnení do zálohy a akcieschopných dôchodcov. Pri služobnom postupe treba uprednostňovať tých ľudí, ktorí si osvojili Koncepciu spoločenskej bezpečnosti.[1] Federálna služba bezpečnosti. Ide o tajnú službu, ktorá sa zaoberá vnútornou bezpečnosťou štátu. – pozn. prekl.

[2] Ministerstvo vnútra. – pozn. prekl.

Pokračovanie nabudúce...

Zdroj článku...
 
Naposledy upravené moderátorom:
Naspäť
Top Bottom