Úrad verejného zdravotníctva ku Cochraneovej štúdii

Autor: Judr. Peter Weiss (https://akw.sk/blog/ | RSS odber)

th-979567394.jpeg


Dnes nám bola doručená odpoveď na list, v ktorom sme sa pokúsili konfrontovať Ministerstvo školstva SR so závermi tzv. Cochraneovej štúdie o neúčinnosti opatrení prekrytia horných dýchacích ciest chirurgickými maskami, textilnými maskami, resp. respirátormi.

Keďže sme list zaslali na vedomie aj ďalším inštitúciám, ozval sa zatiaľ výlučne iba Úrad verejného zdravotníctva SR.

Vzhľadom na to, akým spôsobom sa úrad k štúdii postavil, rozhodol som sa, že v komunikácii s úradom budem pokračovať a obsah zverejním, nakoľko ide o tému verejného záujmu.

Toto sme obdržali ako odpoveď:


Vyjadrenie-UVZ-CochraneStiahnuť

Naša odpoveď, ktorá obratom odišla obsahuje nasledovné.

Vaše tvrdenia považujeme za mylné, vychádzajúce z nesprávnych premís a prekračujúce kompetencie, ktoré sú Vám zákonom dané. Radi by sme preto na nich v krátkosti reagovali.

Vaše tvrdenie:

1. Autori v abstrakte štúdie sami uvádzajú limitácie štúdie: Potenciálne získanie SARS-CoV-2 prostredníctvom expozície v domácnostiach a komunitách, heterogenita medzi krajinami, neistota v odhadoch účinku, rozdiely v adherencii, ktorú sami nahlásili, rozdiely vo východiskových protilátkach a rozdiely medzi jednotlivými krajinami v cirkulujúcich variantoch a očkovaní.

Z pohľadu záverov štúdie je toto tvrdenie dôležité. Pri komunitnom šírení respiračnej infekcie je takmer nemožné rozlíšiť, či sa osoba nakazila vírusom pri práci s pacientom pozitívnym na COVID-19, alebo mimo pracoviska. Autori tiež uvádzajú, že nie je isté, či a ako zdravotnícky personál dodržiaval prekrytie horných dýchacích ciest mimo pracovný čas a či dodržiaval aj iné nefarmakologické protiepidemické opatrenia.”


Náš komentár:

Vaše závery uvedené v tomto odstavci sú z vedeckého pohľadu nezmyselné. Ako prosím súvisia „východiskové protilátky“ s respirátormi? Imunitná odpoveď proti vírusom je v prvom rade celulárna, a tú neskúmal nikto. Aké „nefarmakologické opatrenia“ máte na mysli? Práve naopak, autori priznávajú niektoré vstupy, ktoré ale nemenia závery štúdie.

Ak máte akékoľvek otázky, prečo ste ich nenapísali autorom štúdie? Kritizujete štúdiu, pričom vlastné dáta nemáte. Inými slovami, nie je potrebné vaše pochybnosti vysvetľovať mne, ale autorom štúdie. Vašu komunikáciu potom pokojne zverejnite. Ide o významnú otázku verejného záujmu. Rád by som Vás úctivo upozornil, že nie je pritom dôležité, či uspejete v obhajobe svojej, zatiaľ nezmyselne sa javiacej, kritiky. Z tohto pohľadu je štúdia platná (nebola spochybnená) a vy ste povinní ju bezodkladne rešpektovať a implementovať v zmysle novo stanovenej úrovne vedeckých a medicínskych poznatkov.

Pokiaľ sa do takej debaty s autormi nepustíte a výsledky neodpublikujete, nemáte z vedeckého pohľadu inú možnosť, ako vziať do úvahy aktuálnu novú úroveň vedeckého poznania a tú v praxi aplikovať.

Veda má svoje jasne určené zaužívané postupy. A vonkoncom sa nehodnotí medzami politickej korektnosti. Ak sa Vám čokoľvek nepáči, konajte a dajte ľuďom vedieť, že ste konať začali a aj to, ako to dopadlo. Ak sa rozhodnete v danom smere ostať pasívnymi, zosúlaďte svoje pravidlá so známou úrovňou vedeckého poznania. Inú možnosť nemáte.

Vaše tvrdenie:


“2. V priebehu štúdie tiež došlo k viacerým zmenám (zaradenie ďalších zdravotníckych pracovníkov do štúdie, rozšírenie o ďalšie krajiny, skrátenie doby sledovania, a iné) v závislosti od priebehu pandémie a dostupnosti očkovania.”

Náš komentár:

A čo ste tým chceli povedať? Pre Vás platí komentár uvedený vyššie. Opakujem, štúdia je platná, publikovaná a nie je vo vašej kompetencii podávať vaše názory, ktoré neviete relevantne oprieť o aktuálnu úroveň vedeckého poznania.

A teda až po ich publikácii je vám dovolené používať mne zaslané argumenty.
Akúkoľvek kritiku publikujte mimo tohto rámca, ide o postoj, názor, politizáciu vedy a ja nie som v tomto prípade cieľový adresát, keďže nie som autorom štúdie. Vy ste orgán štátnej správy, ktorý by mal rešpektovať princípy zakotvené v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR a v zmysle týchto princípov aj konať.

Vaše tvrdenie:

“3. V štúdii sa ďalej uvádza, že zdravotnícki pracovníci zaradení do skupiny používateľov chirurgického rúška („medical mask alebo surgical mask“) boli poučení, aby pri poskytovaní bežnejstarostlivosti pacientom s COVID-19 alebo podozrením na COVID-19 používali rúško. Ďalej sa však píše, že títo zdravotnícki pracovníci na základe posúdenia rizika v mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti mali možnosť kedykoľvek použiť aj respirátor N95, čo mohlo prispieť k skresleniu výsledku štúdie („participants who believed they were at high risk during a particular exposure were allowed to use the N95 respirator if assigned to a medical mask“).”

Náš komentár:

Platí to opäť to, čo bolo napísané vyššie.

Vaše tvrdenie:

Z uvedeného vyplýva, že na potvrdenie záverov spomínanej štúdie je potrebné vykonať ďalšie skúmanie.

Náš komentár a záver:

Výborne. Tak to skúmanie vykonajte, publikujte a dajte ľuďom vedieť. Dovtedy však robte to, čo veda vyžaduje: riaďte sa závermi štúdie.

Významný člen Súdnej rady SR počas tzv. pandémie opakovane hovoril, že opatrenia sa musia dodržiavať, kým ich kompetentný orgán nezruší. Pre Úrad verejného zdravotníctva SR táto veta platí analogicky. Kým nepreukážete vedecky správnym a procesne predvídaným spôsobom, že závery štúdie sú neplatné, sú platné a Vy sa nimi, prosím, riaďte.

Priestupková amnestia vo vzťahu k prekrytiu horných dýchacích ciest je preto nanajvýš aktuálna.


Na vedomie: Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva, Ministerstvo zdravotníctva, Generálna prokuratúra SR


Príspevok Úrad verejného zdravotníctva ku Cochraneovej štúdii je zobrazený ako prvý na Weis & Partners.

Zdroj článku...
 
Top Bottom