Matéria-Informácia-Miera (MIM)

IMG_20231008_104020_882.jpg
⏳,,Odkaz vo fľaši na mori"⏳

Čo je to MATÉRIA?
Všetko vo vesmíre sa skladá z matérie, avšak samotná abstraktná matéria vo vesmíre neexistuje ( vždy len v trojjednote miera-informácia-matéria ). Matéria sa prejavuje v piatich základných agregátnych stavoch: pevnom, kvapalnom, plynnom, plazmatickom, tieto 4 druhy matérie dokážeme vnímať svojimi zmyslami.
5.stavom matérie je fyzikálne vákuum, ktorý nie je akýmsi abstraktným úložiskom, priestorom, ale je jednou z foriem matérie.
Okrem uvedených existujú ešte 6. čiže elementárne častice a kvanty rôznych druhov žiarenia a po 7. statické a dynamické polia v prirodzenom fyzikálnom vákuu, ktoré dokážu vplývať na všetky vyššie uvedené formy matérie.
Tieto častice a polia tvoria tzv. ,,jednohmotný", ,,neviditeľný" svet. Túto terminológiu používajú niektoré okultné školy. Lenže v delení jediného celistvého vesmíru na dva svety : ,,hrubohmotný" a ,,jemnohmotný" svet sa ukrýva veľmi podstatná chybička! A prekonať takúto chybičku bude možné, len ak si človek osvojí kategóriu ,,MIERA". Táto chybička sa nachádza aj v Leninovej definícii matérie. <<Matéria je fylozofická kategória na označenie objektívnej reality, ktorá je podávaná človeku v jeho vnemoch, ktorá sa kopíruje, fotografuje, odráža našimi vnemami, existujúc nezávisle od nich>>.
V skutočnosti žiadny fragment vesmíru nemôže žiť absolútne nezávisle, t.j. oddelene, izolovane od zvyšného vesmíru. Absolútna informačná izolácia by viedla k záhube tohto fragmentu. Vesmír je celistvý a informačne poprepájaný⏳📚❤️
 
IMG_20231008_104023_511.jpg⏳,,Odkaz vo fľaši na mori"⏳

Všetka matéria je usporiadaná a má svoju vnútornú štruktúru, t.j. tvorí určitý obraz. Nie je možné si predstaviť abstraktnú ,,pevnú matériu" ani abstraktnú ,,kvapalnú matériu". Každá predstava vychádza z konkrétneho obrazu matérie, z konkrétnej štruktúry. Táto usporiadanosť matérie v sebe nesie informáciu o obsahu veci, o jej podstate, t.j. informáciu o samotnej veci.
Vec a jej obraz nemôžu existovať oddelene od seba. ,,Niet veci bez obrazu". Každá jedna materiálna vec ( fragment vesmíru ) má svoj obraz ( informáciu ). Obraz nemôže existovať oddelene od svojho materiálneho nosiča. A okrem toho, obraz nikdy nebýva bezroz-MER-ný, vždy je roz-MER-ný konkrétnymi parametrami a charakteristikami, čiže má svoje konkrétne MIERY.
Preto môžeme povedať: ,,Niet obrazu bez miery"⏳📚❤️
 
IMG_20231008_104025_847.jpg
⏳,,Odkaz vo fľaši na mori"⏳

Presvedčili ste sa o tom, že každá jedna vec aj obraz sú roz-MER-ané hmotnosťou, farbou, vôňou, dĺžkou, hrúbkou, chápaním, spôsobom myslenia a pritom sa neustále menia ( ,,starnú" , menia hmotnosť, rozmery, vôňu, atď…), t.j. sú nadelené mierou. ,,Boh stvoril každú vec a rozmeral ju mierou".
Všetky procesy vo vesmíre maju vibračný charakter . Zvuk je vibrácia, svetlo je vibrácia, magnetické a elektromagnetické vlny sú vibráciami, radiácia je vibrácia, ľudské biopole vibruje, obiehanie Mesiaca okolo Zeme a Zeme okolo Slnka má vibračný charakter…
Človek ,,vyžaruje vibrácie" a tie sa nazývajú biopoľom. Človek dokáže aj rôzne vibrácie prijímať.
Existencia, to je nekonečné množstvo vzájomne vložených vibračných procesov, ktorých dĺžka periódy je od zlomku sekundy do miliárd rokov. Vďaka vibráciam sa ,,obraz" akejkoľvek veci prenáša z jedného materiálneho nosiča na iné materiálne nosiče ( zobrazuje sa v nich ). To v plnej miere platí aj pre človeka. Tak napríklad, predstavte si, že ste odfotografovali strom. Vďaka svetelným vibráciam môžete na fotke uvidieť strom, ktorý ste si odfotili. Na fotke nie je samotný strom, ale iba jeho obraz.
Predsavte si teraz ako máte na stole jablko. Pozreli ste sa naň a potom ste zatvorili oči. V mysli si dokážete toto jablko predstaviť. Čo máte teraz v hlave? Jablko? Nie, ale obraz jablka, ktorý sa vďaka svetelným vibráciam preniesol na sietnicu vásho oka a odtiaľ do mozgu.
Na iných materiálnych nosičoch sa tento obraz zobrazuje v rôznej kvalite. Každý fragment vesmíru ( ,,vec" ) je usporiadaný, má svoj obraz. Každá vec obsahuje informáciu, ktorá ju plne charakterizuje, jej podstatu. A každá jedna informácia je roz-MER-aná, t.j. nadelená mierou: rozmer, farba, hmotnosť, atómová a molekulová štruktúra ( alebo v prípade človeka: spôsob myslenia, miera chápania )...
Pri prenose na iné nosiče sa táto roz-MER-aná informácia ( nadelená mierou ) už nemusí zobrazovať v plnosti.
Vezmite si tú fotografiu stromu. Samotný strom je zelený, lístie šuští. Ale na čiernobielej fotke toto všetko nevidíte. Ani na farebnej fotke nevidíte a nevnímate všetko. Nehovoriac o rozmeroch stromu a všetkých jeho detailoch v porovnaní s jeho obrazom na fotke.
To jablko čo leží na stole. Je veľké, krásne, červené...takýto obraz ste získali pri jeho obzeraní. A keď si z neho odhryziete, ukáže sa, že je červivé.
Čo to znamená ,,rôzna kvalita" zobrazenia tej istej veci? To sú rôzne čiastkové miery odzrkadlenia plnej miery danej veci na inom nosiči.
Treba spomenúť, že mnohým vedcom a mysliteľom ( minulý aj súčasným ) sa podarilo dospieť k chápaniu objektívneho jestvovania informácie. Týka sa to napríklad učenia Blavatskej a Rerichovcov. Týka sa to aj mnohých súčasníkov: Akimov, Plykin, Kaznačejev a ďaľší…
No pojem ,,miera" v ich teóriach a učení chýba⏳📚❤️
 
Obraz nemôže existovať oddelene od svojho materiálneho nosiča.
Jen se snažím dál přemýšlet:
Čili fotografie věci, např. stromu, nese obraz věci, např. stromu, a přitom je zároveň věcí-fotografií, nesoucí v sobě svůj obraz-fotografii.
To znamená, že když si myslím či představuji strom, tak (analogicky k fotografii) moje myšlenka nese obraz stromu, ale je zároveň věcí-myšlenkou, tzn. myšlenka je jemnohmotná materie, která nese nejenom informaci o tom, na co se zrovna myslí, tedy obraz stromu, ale nese taky v sobě informaci-obraz vlastní myšlenky, strukturovaný vlastní mírou. A protože je myšlenka také materií, tak nemůže existovat odděleně a nezávisle od ostatního vesmíru, ale ovlivňuje ho, a vesmír naopak ovlivňuje myšlenku, tak jako každá matérie svými obrazy je spjatá a ovlivňuje ostatní matérii s jejími obrazy.
Čili z MIM mimo jiné plyne, že Platónův svět idejí je jemnohmotný.
 
<<Matéria je fylozofická kategória na označenie objektívnej reality, ktorá je podávaná človeku v jeho vnemoch, ktorá sa kopíruje, fotografuje, odráža našimi vnemami, existujúc nezávisle od nich>>.
V skutočnosti žiadny fragment vesmíru nemôže žiť absolútne nezávisle, t.j. oddelene, izolovane od zvyšného vesmíru. Absolútna informačná izolácia by viedla k záhube tohto fragmentu. Vesmír je celistvý a informačne poprepájaný
Podľa mňa Lenin tu nemal na mysli "absolútnu izoláciu hmoty". On sa len snažil povedať, že obraz, ktorý prešiel z vonkajšej matérie cez naše zmysly do nášho vedomia, si jednoducho už žije svojim vlastným životom, a aj keď vonkajší objekt zmizne, tak obraz toho objektu ostane v našej mysli. Toto je to "existuje nezávisle od nich"..

A tá Leninova chyba v tejto definícii je v inom, a oveľa závažnejšia a týka sa tohoto:
Matéria je fylozofická kategória na označenie objektívnej reality
Keďže Lenin bol ateista, tak si myslel, že objektívna realita sa skladá iba z matérie. Tak to ale nie je, pretože:
Objektívna realita = Boh + materiálny vesmír

A môj čisto subjektívny názor:
Matéria ako taká neexistuje, je to iba abstraktný filozofický pojem pre označenie toho, čo Boh tvorí spájaním Informácie a Miery. Ten pojem matéria je potrebný kvôli tomu, aby bolo možné oddeliť Boží svet, od stvoreného sveta. Obrazne povedané: "Nebesá" od "Zeme", "Hmoty" od "Antihmoty", "Božiu obývačku" od "Božieho ateliéru/dielne".
Ak by takéto delenie nebolo potrebné, tak ani pojem matéria by vôbec nebol potrebný. A to, že matéria neexistuje, sa dá ľahko overiť pomocou toho, že čistú matériu si nemožno predstaviť, kým čistú informáciu a čistú mieru si predstaviť možno. Informácia je "ČO" a miera je "AKO". Informácia je názov/popis objektu alebo procesu a Miera je algoritmus spracovania informácie, charakteristika procesu. No matéria je v tomto procese piate kolo na voze. Na pochopenie toho, že procesy sú do seba vložené, a že objekty obsahujú v sebe ďalšie objekty, na to nie je potrebná pojem matéria, ako mýtický nosič. Matéria ako filozofická kategória slúži len na oddelenie svetov zložených z Informácie a Miery.
Alebo ešte inak povedané. Informácia a Miera sú nemateriálne, určite existovali v Božej mysli ešte predtým, než z nich stvoril materiálny svet. Božie myšlienky by som určite nenazýval materiálnymi, pretože on materializuje iba to, čo chce. No každý architekt má určitú ideu/obraz v mysli ešte predtým, než ju dá na výkres. Ak by každá Informácia+Miera bola materiálna, potom by sme museli tvrdiť aj to, že Božie myšlienky sú materiálne, čo by bolo absurdné. To by Boh nevedel uvažovať ináč, než tak, že by pritom tvoril materiálne veci.

S matériou je to veľmi podobné ako v Marxovej politickej ekonómii, kde cenu produktu Marx rozdeľoval na tri zložky (hoci v skutočnosti existujú len dve)
Cena tovaru = C + V + M
C = nákupná cena materiálov a surovín (konštantný kapitál);
V = mzdy zamestnancov (variabilny kapitál)
M= nadhodnota, z ktorej sa platia dane, inovácie a vlastný zisk

V skutočnosti ale C (konštantný kapitál neexistuje), lebo každé fiktívne C sa rozpadáva na C+V+M, ak analyzujeme spätne celý výrobný reťazec až po ťažbu rudy. A komu patrí ruda? Bohu, prírode! A platí za ňu Bohu/prírode človek niečo? Nie! To znamená, že na začiatku si človek vezme niečo z prírody zadarmo, t.j. hodnota toho prvotného materiálu je nula. T.j. C (konštantný kapitál) prírodných zdrojov je NULA, ale človek zvýši cenu tejto rudy o V (výplaty robotníkom čo to vykopali) a M (nadhodnotu, teda zisk pre seba). A takto to ide ďalej. Žiadny konštantný kapitál tam nikde nie je. Je to iba pomocná premenná, ktorá sa vždy rozkladá na platy zamestnancov a nadhodnotu, a pomáha vypočítať cenu spätne až k prvovýrobcovi. To znamená, že v cene každého produktu sú len výplaty zamestnancov + nadhodnota, z ktorej sa platia dane, investície a zisk výrobcu. Vždy ale platí, že to prvotné vo výrobnom reťazci, človek získava zadarmo z prírody a predáva to za nejakú hodnotu.
Veď to sa týka aj pôdy. Prvotní usadlíci prišli na neobývané pláne, usadili si tam, a zadarmo privlastnili. Dostali to od Boha. No oni už druhým ľuďom predávajú pozemok, či presnejšie nie pozemok, ale právo na jeho užívanie.
 
Naposledy upravené:
to, že matéria neexistuje, sa dá ľahko overiť pomocou toho, že čistú matériu si nemožno predstaviť, kým čistú informáciu a čistú mieru si predstaviť možno. Informácia je "ČO" a miera je "AKO". Informácia je názov/popis objektu alebo procesu a Miera je algoritmus spracovania informácie, charakteristika procesu. No matéria je v tomto procese piate kolo na voze.
Jardob, mne sa to nezdá.
Podľa mňa je “ČO” matéria. Informácia je proces nadelenia miery/formy, teda formovanie matérie - “AKO”.
Vhodné by bolo, ak by sa k tomu vyjadril @LUDO, on sa najdlhšie venuje KSB na Slovensku a svojho času aj navrhoval medzne zovšeobecňujúce pojmy, kategórie MIM (miera, informácia, matéria) nahradiť kategóriou FIE (forma, informácia, energia).
 
Podľa mňa Lenin tu nemal na mysli "absolútnu izoláciu hmoty". On sa len snažil povedať, že obraz, ktorý prešiel z vonkajšej matérie cez naše zmysly do nášho vedomia, si jednoducho už žije svojim vlastným životom, a aj keď vonkajší objekt zmizne, tak obraz toho objektu ostane v našej mysli. Toto je to "existuje nezávisle od nich"..

A tá Leninova chyba v tejto definícii je v inom, a oveľa závažnejšia a týka sa tohoto:

Keďže Lenin bol ateista, tak si myslel, že objektívna realita sa skladá iba z matérie. Tak to ale nie je, pretože:
Objektívna realita = Boh + materiálny vesmír

A môj čisto subjektívny názor:
Matéria ako taká neexistuje, je to iba abstraktný filozofický pojem pre označenie toho, čo Boh tvorí spájaním Informácie a Miery. Ten pojem matéria je potrebný kvôli tomu, aby bolo možné oddeliť Boží svet, od stvoreného sveta. Obrazne povedané: "Nebesá" od "Zeme", "Hmoty" od "Antihmoty", "Božiu obývačku" od "Božieho ateliéru/dielne".
Ak by takéto delenie nebolo potrebné, tak ani pojem matéria by vôbec nebol potrebný. A to, že matéria neexistuje, sa dá ľahko overiť pomocou toho, že čistú matériu si nemožno predstaviť, kým čistú informáciu a čistú mieru si predstaviť možno. Informácia je "ČO" a miera je "AKO". Informácia je názov/popis objektu alebo procesu a Miera je algoritmus spracovania informácie, charakteristika procesu. No matéria je v tomto procese piate kolo na voze. Na pochopenie toho, že procesy sú do seba vložené, a že objekty obsahujú v sebe ďalšie objekty, na to nie je potrebná pojem matéria, ako mýtický nosič. Matéria ako filozofická kategória slúži len na oddelenie svetov zložených z Informácie a Miery.
Alebo ešte inak povedané. Informácia a Miera sú nemateriálne, určite existovali v Božej mysli ešte predtým, než z nich stvoril materiálny svet. Božie myšlienky by som určite nenazýval materiálnymi, pretože on materializuje iba to, čo chce. No každý architekt má určitú ideu/obraz v mysli ešte predtým, než ju dá na výkres. Ak by každá Informácia+Miera bola materiálna, potom by sme museli tvrdiť aj to, že Božie myšlienky sú materiálne, čo by bolo absurdné. To by Boh nevedel uvažovať ináč, než tak, že by pritom tvoril materiálne veci.

S matériou je to veľmi podobné ako v Marxovej politickej ekonómii, kde cenu produktu Marx rozdeľoval na tri zložky (hoci v skutočnosti existujú len dve)
Cena tovaru = C + V + M
C = nákupná cena materiálov a surovín (konštantný kapitál);
V = mzdy zamestnancov (variabilny kapitál)
M= nadhodnota, z ktorej sa platia dane, inovácie a vlastný zisk

V skutočnosti ale C (konštantný kapitál neexistuje), lebo každé fiktívne C sa rozpadáva na C+V+M, ak analyzujeme spätne celý výrobný reťazec až po ťažbu rudy. A komu patrí ruda? Bohu, prírode! A platí za ňu Bohu/prírode človek niečo? Nie! To znamená, že na začiatku si človek vezme niečo z prírody zadarmo, t.j. hodnota toho prvotného materiálu je nula. T.j. C (konštantný kapitál) prírodných zdrojov je NULA, ale človek zvýši cenu tejto rudy o V (výplaty robotníkom čo to vykopali) a M (nadhodnotu, teda zisk pre seba). A takto to ide ďalej. Žiadny konštantný kapitál tam nikde nie je. Je to iba pomocná premenná, ktorá sa vždy rozkladá na platy zamestnancov a nadhodnotu, a pomáha vypočítať cenu spätne až k prvovýrobcovi. To znamená, že v cene každého produktu sú len výplaty zamestnancov + nadhodnota, z ktorej sa platia dane, investície a zisk výrobcu. Vždy ale platí, že to prvotné vo výrobnom reťazci, človek získava zadarmo z prírody a predáva to za nejakú hodnotu.
Veď to sa týka aj pôdy. Prvotní usadlíci prišli na neobývané pláne, usadili si tam, a zadarmo privlastnili. Dostali to od Boha. No oni už druhým ľuďom predávajú pozemok, či presnejšie nie pozemok, ale právo na jeho užívanie.
Obrazne povedané: "Nebesá" od "Zeme", "Hmoty" od "Antihmoty", " Mohol by si prosím vysvetliť, čo rozumieš pod pojmom ,,antihmota"? Má to byť ,,protihmota, alebo inak polarizovaná hmota, alebo neexistujúca hmota, alebo......?
 
Jardob, mne sa to nezdá.
Podľa mňa je “ČO” matéria. Informácia je proces nadelenia miery/formy, teda formovanie matérie - “AKO”.
Vhodné by bolo, ak by sa k tomu vyjadril @LUDO, on sa najdlhšie venuje KSB na Slovensku a svojho času aj navrhoval medzne zovšeobecňujúce pojmy, kategórie MIM (miera, informácia, matéria) nahradiť kategóriou FIE (forma, informácia, energia).
Skús si to prirovnať k informatike. Tam máš tiež len dve základné veci: informácie a algoritmy. Informácie sú potrava (vstup) algoritmov, a tiež to, čo algoritmy vylučujú (výstup).
Algoritmy/funkcie, to je analógia Miery.
Počítač pracuje s datami (informaciami) a programami (mierami) a dokáže z toho nasimulovať čokoľvek, čo sa v materiálnom svete vyskytuje. To svedčí o tom, že Informácia a Miera sú základné stavebné prvky vesmíru.
Miera sa opisuje matematikou. Informácia sa opisuje lingvistikou. Ak nemáš pojmy, nemáš informáciu. Nemáš ako svet uchopiť. Ak nepoznáš matematiku, nevieš pracovať s mierou, z ktorej je svet zložený, všetky veci a procesy.

Matéria je v PC svete zastúpená Hardwarom. Ale veď ten istý hardware dokáže byť simulovaný aj vo virtuálnom svete, vo svete čísel a algoritmov, informácii a mier, kde žiadna hmota nie je... Skús charakterizovať matériu! To sa nedá. Je to niečo abstraktné a neuchopiteľné. Takto to vidím už roky, a z času na čas to spomeniem.

Alebo si myslíš, že atómy, elektóny a protóny sú z nejakej hmoty, že sú pevné, uchopiteľné ako tenisová loptička? Nie, všetko čo nazývame hmotou sú len čísla a funkcie v Božej mysli. Je to slovanské PRAV - Božie PRAVidlá a zákony vládnuce v jeho stvorenom svete.

Cim hlbšie skúmaš hmotu, čím ideš k menším a menším časticiam, tým je jasnejšie, že je tam viac prázdnoty, ako toho, čo nazývame hmotou. Až nakoniec človek pochopí, že tam nie je nič hmotné, sú tam len Božie zákony (opísateľné matematikou) a to je všetko.

Hmotou (jemnou alebo hrubou) skôr nazývame ten výsledný produkt, ktorý vzniká spojením informácie a miery. Veď akúkoľvek vec môžeme všeobecne nazvať hmota. Tak to robíme, keď hovoríme o látkach, ktoré nepoznáme, ktoré nemajú zatiaľ meno. Je to skrátka hmota - tuhá, tekutá, atď. Slovom Materiál (od slova matéria) nazývame akékoľvek veci, z ktorých sa chystáme niečo vytvoriť. A to, že každý materiál má v sebe obraz (informáciu) a formu (Mieru) je jasné. Ja skrátka neviem pochopiť, načo by informácii a miere bol ešte nejaký tretí prvok.
Postupnosť je 1,2,3
Jeden je Boh, a po Bohu je prirodzené číslo dva (Informácia a Miera), nie tri.
Ale to hovorím len za seba. Nikoho nepresviedčam. Skôr by som uvítal solídnu oponentúru, aby sa ten názor preveril.
 
Naposledy upravené:
Obrazne povedané: "Nebesá" od "Zeme", "Hmoty" od "Antihmoty", " Mohol by si prosím vysvetliť, čo rozumieš pod pojmom ,,antihmota"? Má to byť ,,protihmota, alebo inak polarizovaná hmota, alebo neexistujúca hmota, alebo......?
Z pohľadu fyziky neviem. Použil som to len ako metaforu. Ezoterici zvyknú tvrdiť, že hmota je náš svet, v ktorom žijeme, a antihmota je svet, v ktorom žijú duše medzi inkarnáciami. Podobne aj indické védy odlišujú tento materiálny pominuteľný a tvárny svet od duchovného sveta, niečo ako nebo, v ktorom žije Krišna so všetkými dušami večne. Len si občas zájdu do materiálneho sveta, keď Krišna vymyslí pre nich nejaké dobrodružstvá. Podľa indických véd duše nevznikli a neboli stvorené, ale existovali ako Boh vždy. Je to tuším v Mahabharate.

Veď aj v našom živote oddelujeme od seba svety. Hovoríme o našom hmotnom svete, a potom o virtuálnych svetoch stvorených počítačmi. To odlíšenie je pre orientáciu potrebné, ale z hľadiska základných stavebných prvkov nie je až tak podstatné.
 
Podľa obrazu, podľa toho, čo vec stvárňuje, ju vieme pomenovať, vieme ju rozlíšiť na pozadí mnohých iných vecí. Obraz je Informácia. Preto hovorím, že na Informáciu sa pýtame ČO? Pýtame sa: si vec alebo proces? si meno, mesto, zviera, vec? Obraz veci slúži totiž na identifikáciu. Obraz nás INFORMuje, s čím alebo kým máme dočinenia.
A na pomenovanie vecí a procesov slúžia slová, a slovám sa venuje lingvistika.

Forma nás oboznamuje o tom, na čo daná vec slúži. Jedna vec, môže mať rôzne formy. Kyslík, môže mať tekutú, plynnú i tuhú formu. Môže byť súčasťou plazmy. Každá z tých foriem reaguje a funguje ináč.
Jedna molekula môže mať tie isté atómy prvkov, len inak usporiadané, prepojené inými kovalentnými väzbami. A to úplne zmení funkciu molekuly.

Miera je teda o tom, ako sú jednotlivé veci spolu zložené do väčšej veci, a AKO táto vec slúži.
Keďže celý svet a všetko v ňom (okrem Boha) je rozmerané a nadelené mierou (matematickými atribútmi), tak mieru môžeme skúmať matematikou. Matematika dokáže definovať nielen veci, ale aj procesy, dynamické deje, zmeny. Dá sa to opísať funkciami a algoritmami (čím sa už bližšie zaoberá informatika a najmä programovanie).

Takže základom sveta sú 1. veci (rozlíšené názvami) (aj podľa Biblie bolo úlohou adama dať všetkým veciam, rastlinám a zvieratám meno) - to je Informácia; a 2. ich funkcie (poslanie, ciele) - Miera.

Aj tú najmenšiu elementárnu vec vieme nazvať, dať jej meno. A s tým menom pracujeme aj slovne, ako s Informáciou. No vo svete materiálnych vecí sa jedná o špecifický objekt alebo proces. Rovnaký ako iné rovnaké objekty a procesy, a odlišný od iných objektov a procesov. Preto objekty triedime a dávame im mená podľa príznakov, vlastností a funkcií.

Aj u tej najmenšej elementárnej veci teoreticky (ak by naše zmysli neboli obmedzené) vieme analyzovať vlastnosti, spôsob akým funguje, reaguje so svetom. Veď vďaka tomu vieme rozoznať aj samotný objekt, a pomenovať ho. (Ak niečo chodí ako kačka, vyzerá ako kačka, kváka ako kačka, tak je to kačka). Vďaka miere vieme u objektu identifikovať informáciu (názov objektu). A vďaka informácii (názvu objektu) vieme určiť mieru (ako sa objekt chová).

A samozrejme že objekty sa skladajú z menších objektov a tie z menších atď. Takže kačka (informácia) sa skladá z rôznych ďalších dielikov-orgánov (informácii) a tie sa skladajú z ďalších dielikov-buniek (informácii). A všetky tieto dieliky majú svoj vlastnosti a funkciu (mieru)
 
Naposledy upravené:
Podľa obrazu, podľa toho, čo vec stvárňuje, ju vieme pomenovať, vieme ju rozlíšiť na pozadí mnohých iných vecí. Obraz je Informácia. Preto hovorím, že na Informáciu sa pýtame ČO? Pýtame sa: si vec alebo proces? si meno, mesto, zviera, vec? Obraz veci slúži totiž na identifikáciu. Obraz nás INFORMuje, s čím alebo kým máme dočinenia.
A na pomenovanie vecí a procesov slúžia slová, a slovám sa venuje lingvistika.

Forma nás oboznamuje o tom, na čo daná vec slúži. Jedna vec, môže mať rôzne formy. Kyslík, môže mať tekutú, plynnú i tuhú formu. Môže byť súčasťou plazmy. Každá z tých foriem reaguje a funguje ináč.
Jedna molekula môže mať tie isté atómy prvkov, len inak usporiadané, prepojené inými kovalentnými väzbami. A to úplne zmení funkciu molekuly.

Miera je teda o tom, ako sú jednotlivé veci spolu zložené do väčšej veci, a AKO táto vec slúži.
Keďže celý svet a všetko v ňom (okrem Boha) je rozmerané a nadelené mierou (matematickými atribútmi), tak mieru môžeme skúmať matematikou. Matematika dokáže definovať nielen veci, ale aj procesy, dynamické deje, zmeny. Dá sa to opísať funkciami a algoritmami (čím sa už bližšie zaoberá informatika a najmä programovanie).

Takže základom sveta sú 1. veci (rozlíšené názvami) (aj podľa Biblie bolo úlohou adama dať všetkým veciam, rastlinám a zvieratám meno) - to je Informácia; a 2. ich funkcie (poslanie, ciele) - Miera.
Aj tú najmenšiu elementárnu vec vieme nazvať, dať jej meno. A s tým menom pracujeme aj slovne, ako s Informáciou. No v reálnom svete sa jedná o špecifický objekt alebo proces. Rovnaký ako iné rovnaké objekty a procesy, a odlišný od iných objektov a procesov. Preto objekty triedime a dávame im mená podľa príznakov a vlastností.
Aj u tej najmenšej elementárnej veci teoreticky (ak by naše zmysli neboli obmedzené) vieme analyzovať spôsob, akým funguje, reaguje so svetom. Veď vďaka tomu vieme rozoznať aj samotný objekt, a pomenovať ho. (Ak niečo chodí ako kačka, vyzerá ako kačka, kváka ako kačka, tak je to kačka). Vďaka miere vieme u objektu identifikovať informáciu (názov objektu). A vďaka informácii (názvu objektu) vieme určiť mieru (ako sa objekt chová).
Miera to je ,,matica/matrica" ( miera je každá charakteristika veci alebo procesu. Miera je všetko to, čo vec alebo proces špecifikuje, čo ju robí tým, čím je. Každú VEC možno charakterizovať VLASTNOSŤAMI a každý PROCES sa dá opísať ALGORITMOM/(mnohovariantným) SCÉNAROM. Každá miera sa dá vyjadriť číslami, digitalizovať /všetky materiálne veci a procesy sa dajú simulovať aj na počítači, ktorý pracuje výlučne s číslami. A číslam vládne obor matematika, t.j. veda o MIERACH A MATICIACH/ )
Takže plná miera akejkoľvek veci obsahuje množstvo čiastkových mier ( napr. Tehla=hrúbka, dĺža, šírka, váha, farb) a všetky čiastkové miery sú od seba navzájom závislé. Ak zmeníme na tehle jej ( hrúbku, šírku) a potom ak chceme zachovať jej hmotnosť, musí sa zmeniť jej dĺžka ( túto vzájomnú závislosť možno vyjadriť aj matematicky ) no a táto vzájomná závislosť ,,čiastkových mier" nie len tehly ale aj ľubovolnej veci a procesu sa nazýva ,,matica/matrica"⏳📚❤️
 
View attachment 2249
⏳,,Odkaz vo fľaši na mori"⏳

Čo je to MATÉRIA?
Všetko vo vesmíre sa skladá z matérie, avšak samotná abstraktná matéria vo vesmíre neexistuje ( vždy len v trojjednote miera-informácia-matéria ). Matéria sa prejavuje v piatich základných agregátnych stavoch: pevnom, kvapalnom, plynnom, plazmatickom, tieto 4 druhy matérie dokážeme vnímať svojimi zmyslami.
5.stavom matérie je fyzikálne vákuum, ktorý nie je akýmsi abstraktným úložiskom, priestorom, ale je jednou z foriem matérie.
Okrem uvedených existujú ešte 6. čiže elementárne častice a kvanty rôznych druhov žiarenia a po 7. statické a dynamické polia v prirodzenom fyzikálnom vákuu, ktoré dokážu vplývať na všetky vyššie uvedené formy matérie.
Tieto častice a polia tvoria tzv. ,,jednohmotný", ,,neviditeľný" svet. Túto terminológiu používajú niektoré okultné školy. Lenže v delení jediného celistvého vesmíru na dva svety : ,,hrubohmotný" a ,,jemnohmotný" svet sa ukrýva veľmi podstatná chybička! A prekonať takúto chybičku bude možné, len ak si človek osvojí kategóriu ,,MIERA". Táto chybička sa nachádza aj v Leninovej definícii matérie. <<Matéria je fylozofická kategória na označenie objektívnej reality, ktorá je podávaná človeku v jeho vnemoch, ktorá sa kopíruje, fotografuje, odráža našimi vnemami, existujúc nezávisle od nich>>.
V skutočnosti žiadny fragment vesmíru nemôže žiť absolútne nezávisle, t.j. oddelene, izolovane od zvyšného vesmíru. Absolútna informačná izolácia by viedla k záhube tohto fragmentu. Vesmír je celistvý a informačne poprepájaný⏳📚❤️
 

Prílohy

  • 20231009_195617.jpg
    20231009_195617.jpg
    472 KB · Zobrazenia: 15
Docela zaujímavé video.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=l4cT6USvhtA

Chemik sa pokúša spraviť pevný vzduch - odobrať toľko energie zo vzduchu až sa stane pevným ľadom. Aj sa mu to podarí. Potom príde na to, že taký vzduch vo forme ľadu je magnetický! Ďalší pokus s vodou. Zohrejú vodu na 70 stupňov ale vytvoria podtlak v banke. Voda začne vrieť, vyparovať sa. Čím nižší tlak, tým skôr začne meniť voda svoju formu. Odoberanie energie vedie k zmene vlastností. Osoberáme z vody informáciu alebo meníme mieru?
Programátor potrebuje na napísanie kódu
- informácie, dáta, ktoré bude program spracúvavať,
- algoritmy, ktoré budú spracúvavať dáta
- ale potrebuje energiu na to aby algoritmus vytvoril :D
Aktuálne vnímanie matérie sa dobre láme na svetle. Lebo tvrdia, že to sa dá vysvetliť pomocou elektrónov ale aj pomocou vlnovej podstaty. Že svetlo je vlna. Tiež akákoľvek matéria je vlnovej podstaty, len s inou frekvenciou. Tesla pomocou nízkych frekvencií vyvolal malé zemetrasenie - začala bytovka celá rezonovať. Keď donútime kmitať telo na frekvencii steny tak ňou prejdeme?
Teraz filozofická otázka - posiela slnko smerom k nám matériu alebo informáciu? Je svetlo informácia alebo matéria? Alebo azda energia? Slnko v naších končinách prináša úrodu. Slnko v púšti spáli všetko. Má slnečný lúč inú mieru u nás a aj v sahare? Čo je to energia v chápaním MIM?
Teórie hovoria, že každé slnko je na obrovskú vzdialenosť prepojené s čiernou dierou. Čierna diera požiera matériu, aj svetlo, slnko z nej odoberie formu a ostane len informácia, ktorá vo forme svetla prúdi k nám? (Podľa zákona zachovania, nič nemôže len tak vznikať/zanikať samé od seba, všetko sa len transformuje.)
Nahádžeš kamene do vody a po čase bude voda chutiť po kameňoch. Voda začne niesť informáciu kameňa. Skopírovala informáciu z kameňa, ale mieru nie, lebo by sa stala kameňom.
Spaľovací motor spaľuje kyslík a uhľovodík. Na výstupe je CO2 + nejaké spaliny ale aj energia. Čo je energia v tomto prípade? Matéria?
 
Naposledy upravené:
Jardob, mne sa to nezdá.
Podľa mňa je “ČO” matéria. Informácia je proces nadelenia miery/formy, teda formovanie matérie - “AKO”.
Vhodné by bolo, ak by sa k tomu vyjadril @LUDO, on sa najdlhšie venuje KSB na Slovensku a svojho času aj navrhoval medzne zovšeobecňujúce pojmy, kategórie MIM (miera, informácia, matéria) nahradiť kategóriou FIE (forma, informácia, energia).
Nie. ja som nehovoril forma, informácia, energia, ale FEI,
ako hlavná postava FEI RODIS od Jefremova - kniha Hodina býka,
z jeho trilógie, ktorá formovala informačné pole
v ktorom bola následne zostrojená DVTR
podľa technického manuálu Лернер Д.М., Лукомский Ю.А., Михайлов В.А.
"Управление морскими подвижными объектами
."
Následne bola pomocou sókratovskej protodialektiky sformovaná KSB.

Teda ešte raz:
Ja som hovoril FEI (Forma, Existencia, In-Formácia).
Resp. FIE (Forma, InFormácia, Existencia).
Ale môže to byť aj FIM (Forma, InFormácia, Matéria).
Existencia je len iný výraz pre matériu, pre hmotu, pre energiu.
Je to jedno a to isté.

Veľmi zjednoduśene povedané (čo sa týka mechaniky neurálnej siete vaśe mozgu - HSS - Homo sapiens sapiens, a pre neho sme model optimalizovali):
Takto spojito vníma (pracuje) pravá mozgová hemisféra.
Ten model je duálny. Aj pre ľavú.
Zjednodušene povedané: MIM-FIM
Jedna hemisféra, resp. oblasť mozgu abstrahuje, analyzuje (MIM)
a druhá spája, syntetizuje (FIM). Predstavte si to ako šijací stroj. hore-dole. Alebo pravo-ľavo. Ako zošívačka Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Alebo ako proces replikácie DNA (hoci tam je to eśte trochu špecifickejśie..)
To je princíp (s)Tvorenia, sTrojenia,
na ktorý uvalili v pseudokresťanstve dogmu.
(Indické, Mezoamerické, či čínske "elity" si hermetizmus tejto technológie - garanciu jej nedostupnosti pasenému, strihanému a rezanému plebsu - tiež ośetrili po svojom, no to tu teraz nebudeme rozoberať, hoci je tiež veľmi zaujímavé ako presne..ako presne jednotlivé lokálne jelitá pri rieśení tohto "problému" - "výzvy" - "príleźitosti" postupovali, no bol by to už zasa iný náväzný príbeh)
..ďalej
V pôvodnom, dnes hermetickom judaizme to bol systém strojenia Seferim: Sefar, Sipur a Sefer.
Tak myslí a koná Boh. A aj Človek. Len Boh to robí v jednom momente vďaka svojej pravdepodobne podstatne širšej kapacite vedomia. U človeka prichádza k oneskoreniu (a to aj v meditačných, resp. tranzových stavoch do 20 000 bit/s, čo je ale tiež už ďalśia téma)

Jednotlivé MIERY:
A) fyzikálne veličiny - 7 hlavných jednotiek SI ((z fr. Système International (d'Unités)) je skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek): sekunda, meter, kilogram, ampér, kelvin, mól a kandela a množina odvodených
+
B) ich číselné hodnoty (Numeri)
tie definujú (de-fini), od konca určujú (viď MDP - metóda dynamického programovania)

sú parametrami matrice (celkovej formy = výsledného obrazu), položkami cieľového vektora.
Tie meníme (trans-formujeme), resp. prenášame (inFormujeme)
InFormácia je sloveso spájajúce dva objekty (Mieru, resp. Formu a Matériu),
resp. vševesmírnu Mieru, prípadne nadmiernu reálnosť (Boha) ako subjekt a matériu ako objekt. InFormácia je konanie, dej, proces tvorenia.

Proste ešte inak povedané:
Forma matérie má veľa mier (fyzikálnych parametrov), keď ju abstrahujem ak chcem hmotu zmeniť - jej tvar, zloženie, farbu, veľkosť, atď..

Pri vyšších zasväteniach interpretácie tzv. "svätej trojice" Otec = miera (slovo, Nadmierna reálnosť, autor celkovej matrice REalnych možností - vševesmírnej Miery), Duch svätý = inFormácia; Syn = Matéria (zhmotnenie);
to isté pravdepodobne aj pri vyšších védických zasväteniach trojice JAV-NAV-PRAV;
Seferim: Sefar (Miera = Numeri), Sipur (InFormácia = Slovo) und Sefer (Plod = matéria)

Nič zložité, žiadna veľká veda.
Je to primitívne.
Kaźdý to robí, tak myslí.
Len si to treba uvedomiť.
Pre prípad, že dotyčný človek potrebuje svoje stereotypy, emócie, autopilota skorigovať, preprogramovať.

A áno.. aby ste preniesli konkrétne miery (parametre formy a ich číselné hodnoty),
musíte ich nejako nakódovať, pripraviť na prenos. T.j., povedať slovami, napísať, nakresliť, si ich konkrétne pred-stav..iť apod.

Forma (obraz) je spojenie viacerých mier. Ich súboru.
Form je súbor mier, ktorý potom v AKTE sTrojenia (tvorenia) prenesiem (inFormujem).

Som to vela krát celé dokola vysvetloval na prednáškacha aj v diskusiách.
Je to jadro DVTR. "Kernel" tohto (OSSOS - open source social operating system) otvoreného operačného systému
Spolu so sókratovskou protodialektikou (2-3x otázka-odpoveď, s výmenou rolí po každom kroku procedúry hľadania, aproximácie, iterácie pravdy, objektívnej reality, riešenia daného identifikovaného problému).
T.j.: 2 základné algoRytmy
1) duálny MIM-FIM
2) dia-logos (protodialektický rozhovor dvoch tandemných subjektov ovládajúcich technológiu MIM-FIM..alebo teda MIM-FEI)

Tá dualita je tam na viacerých úrovniach.
Tak, ako aj jing-jang.
To vśak neni boj, či dopĺňanie sa dobra a zla, čierneho a bieleho, či ničenie a tvorenie - nie, to by bola klasická fatálna, kolektívno-samovrežedná zámerná dezinterpretácia j-elít pre plebs.

Je to spolupráca.
2 aspekty pravdy, tvorenia, nekonečného sTrojenia (inFormácie, transFormácie), ktoré sa vzájomne dopĺňajú, úzko spolupracujú
a jeden bez druhého sú nefunkčné.

Vyzerá že na tento jednoDuchý príncíp tvorenia (sTrojenia) prišli ľudia uź dávno. Pred vekmi.
V rôznych ćastiach sveta. Ako napr. aj na ťažbu a spracovanie medi apod.
Alebo je to dedičstvo z predchádzajúcej civilizácie civilizácii.
Avšak (j)elita si snažila túto technológiu myslenia uzurpovať pre seba,
ako celkový základ svojej moci, mocenskej pyramídy.
S ňou totiž predvídanie tendencii vývoja dejov (procesov)
v prírode i v ľudskej spoločnosti (ako jej súćasti) nadobúda úplne iný rozmer, presnosť.
Vzniká metodická prognostika, a z nej prorokovanie.
Pre nevediacich (nevidiacich.. ďaleko) je to akože-nepochopiteľný kúzelný 3K (trik).
Podobne, ako vedomosti vekov (predkov), skryté, zakódované v etymológii.
A spoľahlivé predvídanie je základom riadenia.
Vedomého riadenia (= tvorenia, sTrojenia).
Znova: Viď MDP (DVTR kap. 14) a preventívne čistenie ciest jednotlivých objektívne možných variánt, čo umožňuje ich predídavú (resp. preventívnu) integráciu.

J-elita v jednotlivých civilizáciach, na jednotlivých kontinentoch zablokovala davu prístup k tejto kľúćovej technológii výkonu moci (v praxi realizovaňej schopnosti riadiť prírodné a sociálne procesy so zvolenými prijateľnými odchýlkami) jej dezinterpretáciou do niekoľkých zcestných variantov (z ktorých dali davu klasicky na výber), rituálnou dogmatizáciou apod.

Rusi teda mali, vyzerá s modelom MIM celkovo pravdu.
My ho nenegujeme.
Len sme ho tu na Slovensku s kolegami bližśie špecifikovali, rozpracovali.
Ako keď z voza urobíte auto.
Alebo z dvojtaktu štvortakt, resp. v tomto prípade trojtakt.
Či z AK47 VZ58

Je tam len akcent na to, aby vaša pred-stava (FORMA - jej cieľový a stavový vektor) fungovala konkrétnejśie, vedomejśie,
ste si ju vedome rozmeňovali na drobné (MIERY - parametre a ich hodnoty) a tie znova spájali do celkovej FORMY.

Teda: UPR (Úplná funkcia riadenia), resp. ešte presnejśie FUR (Funkcia úplného riadenia)
1) (e)mo-mentáne, alebo predvídaním identifikujete faktor prostredia, neštandardnú tendenciu vývoja nejakého deja (procesu) = odchýlku niektorého parametra a jej čiselnej hodnoty (miery); ergo - potenciálnu zmenu jedného, alebo viacerých parametrov (mier) budúceho celkového stavu, pred-stavy (formy skúmaného objektu: chleba, cieľovej skupiny..to je jedno)
2) formujete stereotyp (automatizmus, zvyk, emočný algoRytmus, na cyklický pravidelný sken s prepočtom, alebo kvalifikovaným odhadom potrebnej periódy jeho vzorkovania, opakovania) identifikácie, sledovania (aby ste viac nemuseli na to rezervovať drahú vedomú kapacitu) tohto
Teda podĺa MDP: cieľový vektor (výsledná forma "hmoty", objektu)
3) ktorý parameter (mieru) cieĺového vektora mi tento identifikovaný faktor prostredia (zmena parametra) mení a o akú konkrétnu hodnotu
4) Je táto zmena prijateľná (ÁNO/NIE = 1/0) vzhľadom na celkovú (moju, našu..resp. Vis Maior) koncepciu riadenia objektov v okolí? Ak áno, nezasahujem. Ak nie vypracujem koncepciu (matricu - sekvenciu obrazov, medzistavov), metodiky a konkrétne algoRytmy uskutočnenia medzistavov - teda spôsob zásahu, manévru, intervencie do daného identifikovaného procesu, aby vysledná forma objektu zodpovedala cieĺovému vektoru s prijateľnou odchýlkou.
..
ďalej pokračujeme ďalśími 3-4 etapami FUR

Bolo to ešte podrobnejšie rozpísané podrobne aj v slovenskej verzii KSB/DVTR, len niektorí korektori to žiaĺ v rámci úpravy textov, zjednodušenia a snahy o návrat (?), priblíženie sa nazad k pôvodnej ruskej primitívnejšej, hrubśej verzii zasa "o(d)sekali".

Celkové prepojenie MIM - protodialektiky - MDP - FUR

Najlepšie je to asi rozpísané v najnovśej nemeckej verzii operačného systému DVTR.
Má oproti ruskej (len niečo vyśe 200 strán), slovenskej (cca.300) až vyše 400 strán.

Ok, to asi zatiaľ stačí, aby vás to príliś nezahltilo,
informačne neutopilo.
(Popolvar mi mailom písal, aby som to ešte raz vysvetlil)

Ak to stále ešte nerozumiete, napíśte čo presne
a skúsim ten dej (=proces) (s)tvorenia, sTrojenia = riadenia, RAdenia, RAdeňJA prípadne vySvetliť, nasvietiť ešte v iných obrazoch (podobenstvách, formách), alebo aspoň uhloch pohľadu
 
Naposledy upravené:
Teraz filozofická otázka - posiela slnko smerom k nám matériu alebo informáciu? Je svetlo informácia alebo matéria?
Ak kladieš takto otázku, potom by si mal najprv definovať, čo chápeš pod informáciou a čo pod matériou. Čisto podľa KSB je matéria neoddeliteľná od informácie a miery. Preto sa tieto tri zložky nazývajú v KSB trojjednota.

Ak sa na to pozerám z môjho subjektívneho chápania, tak slnko sem posiela aj jedno aj druhé. Častice slnečného žiarenia, fotóny a plazma, to sú veci. A všeobecné označenie pre vec je matéria/hmota. No každá častice je zároveň aj konkrétna informácia (nadelená konkrétnou mierou), a tá je pohlcovaná inými vecami, na ktoré narazí.

Čo sa týka energie, tak z pohľadu klasickej fyziky je energia totožná hmote, je len v inom agregátnom stave.
Z môjho pohľadu je kvantum (chumáč) energie vec, ktorá má svoje presné vlastnosti a funkciu (mieru). Tieto vlastnosti a miera definujú presný typ informácie, ktorým tento chumáč energie je. Že sa jedná o kvantum energie a nie o elektrón alebo protón. Preto tento typ informácie sme pomenovali "kvant energie", aby sme ho vedeli odlíšiť od iných typov informácie s inými vlastnosťami a funkciami (t.j. s inou mierou).
 
⏳️,,Odkaz vo fľaši na mori"⏳

Rozdeľuj a panuj. Z metodologického hľadiska ( v podstate schéma reálneho riadenia vonkajšej konceptuálnej moci na úrovni 3.priority= ideologická-faktologická ).
Býva to tak, že ľuďom v podriadenej krajine sa pomocou propagandistickej mašinérie dáva na výber z dvoch rovnako lživých verzii medzi ktorými sa rozhojdáva kyvadlo spoločenského neporozumenia. Túto metodológiu okrem schémy je potrebné aj doplniť o jej faktologické naplnenie. Čiže ako takáto schéma funguje?: zasväteni poznajú reálnu alternatívu v pohľade na Vesmír (štorjednota vs trojjednota ). Pre dav je samozrejme z nepravdivej verzie o švorjednote vyčlenená ( ako hlavná otázka fylozofie ) otázka o prvotnosti matérie ( materializmus ) alebo informácie, ducha ( idealizmus ). Počas storočí prebieha rozhojdávanie kyvadla neporozumenia od idealizmu k materializmu a naopak. Dôležité pritom je, aby ľud/dav nepochopil, že takáto otázka v prírode vôbec neexistuje. A preto musí byť zbavený tvorivo-poznávacej kultúry a musí ,,premýšlať" podľa akože autorít, miešajúc a kombinujúc už hotové cudzie názory na všetky otázky.
Matéria a informácia sú jednotné a nerozdeliteľné. Čiže neexistuje nejaká všeobecna matéria, pretože matéria je vždy konkrétna a obsahuje konkrétne informačné charakteristiky a samozrejme informačne charakteristiky sú zase dané v konkrétnej miere. Akákoľvek ľubovolná matéria má svoju vlastnú matricu možných stavov a môže sa tým pádom premienať a transformovať len v hraniciach tejto svojej matrice. Informácia a vedomie ( vedomie myslené ako duch , pod ktorým sa rozumie biopole, ľudská psychika ) majú tiež zvoj konkrétny materiálny nosič. A takto sa pomocou umele vytvoreného rozporu v celistvosti Vesmíru formujú dve akože ,,vedecké školy" ( materialistov a idealistov ), ktoré vo svojích stáročiach trvajúcich sporoch ako ináč odvadzajú pozornosť ľudí od všeobecne dostupnej pravdy. Je potrebné si ďalej uvedomiť, že v histórii ľudstva nadradené riadiace priority vždy využívali 3.prioritu ( pretože silou svojho účinku ) ideologickou prioritou pri realizácii scénarov, ktoré boli planované na stáročia⏳📚❤️
 
napíśte čo presne
a skúsim ten dej (=proces) (s)tvorenia, sTrojenia = riadenia, RAdenia, RAdeňJA prípadne vySvetliť, nasvietiť ešte v iných obrazoch (podobenstvách, formách), alebo aspoň uhloch pohľadu
môj pohľad asi takto veľmi zjednodušene.
Mnemotechnická pomôcka MIM je zároveň aj tym ježkom v jlietke, pretože by mala ísť podľa logiky IMM, informácia, miera, matéria.
Na začiatku bolo slovo. A slovo vyšlo z myšlienky. A myšlienka obsahovala obraz.
Čím je obraz dokonalejší, teda čim obraz viac zodpovedá objektívnej realite, čím je teda viac naplnená miera chápania objektívnej reality spojenej s dejom, obsiahnutým v myšlienke, tým dokonalejšie pôsobenie na matériu okolitého prostredia to vyvolá.

No a ak pôjdeme ďalej a vezmeme bibliu, tam je napisané, že na počiatku bolo svetlo. Svetlo je energia. Život je energia.
A pptom prišla myšlienka a miera jej chápania zo svwtla, preskupením vnútornej štruktúry svetla, vytvorila pevnú hmotu. Tak, ako sochár nevidí kus kameňa, ale vidí sochu Dávida, či Tháis.
Aký je rozdiel geneticky medzi mačkou domácou a divou mačkou? Rozdiel nie je. A predsa domáca mačka a jej biopolia v dennom pôsobení biopolí človeka sa bude spravať inak, pretože myšlienka Lásky cloveka ku zvieraťu, vytváraná tisíckami rokov sa postupne zapisala do biopolí mačiek a tým postupne zmenila časť ich chapania človeka a vznikla aj láska mačiek k človeku, aj keď divokosť mačiek zostala a outdoorová verzia mackyndomácej potom nosi predo dvere denne jednu myš, krtka, či inych obyvateľov a skodcov zahrady človeka, u ktorého býva.

No a na záver. Taky Sai Baba dokázal tvoriť z myšlienok hmotu. aj z myšlienok iných. Tu bohuxiaľ ale jenpotreba chapať vami hore spominaného jefremova aj s upozornenim, ktoré sa v jeho knihe skrýva. Čo tam hovorí, aj ked to hovorí v rámci spoločnosti, ktorá vyznávala materialny ateizmus, je, že techniky ovladania MIM v praxi, teda telepatia, telekinéza a iné siddhi, teda "NADprirodzené" (nie neprirodzené, slovenčina je v tomto jednoznačná) schopnosti vyčerpávajú životnu energiu človeka a preto ich skumali vedci v hodine býka je tušim ta poznámka, len opatrne.

Ja dodam, že to bola ta stranka materialneho ateizmu, keďže pokiaľ raz budeme predpokladať, že sme namestnikmi Boha na Zemi a v každej generacii existujú ľudia schopní "nadprirodzených" schopností, teda vyššieho stupňa interakcie s prostredím, pretože sa tak narodili, je potrebné skumať ich život, život ich predkov, prostredie kde sa narodili, žili a ako žili, aby sme sa aj my posunuli bližšie ku odpovedi na otázku: Prečo sme tu a prečo práve do nás bola založena Božia iskra.
 
môj pohľad asi takto veľmi zjednodušene.
Mnemotechnická pomôcka MIM je zároveň aj tym ježkom v jlietke, pretože by mala ísť podľa logiky IMM, informácia, miera, matéria.
Na začiatku bolo slovo. A slovo vyšlo z myšlienky. A myšlienka obsahovala obraz.
Čím je obraz dokonalejší, teda čim obraz viac zodpovedá objektívnej realite, čím je teda viac naplnená miera chápania objektívnej reality spojenej s dejom, obsiahnutým v myšlienke, tým dokonalejšie pôsobenie na matériu okolitého prostredia to vyvolá.

No a ak pôjdeme ďalej a vezmeme bibliu, tam je napisané, že na počiatku bolo svetlo. Svetlo je energia. Život je energia.
A pptom prišla myšlienka a miera jej chápania zo svwtla, preskupením vnútornej štruktúry svetla, vytvorila pevnú hmotu. Tak, ako sochár nevidí kus kameňa, ale vidí sochu Dávida, či Tháis.
Aký je rozdiel geneticky medzi mačkou domácou a divou mačkou? Rozdiel nie je. A predsa domáca mačka a jej biopolia v dennom pôsobení biopolí človeka sa bude spravať inak, pretože myšlienka Lásky cloveka ku zvieraťu, vytváraná tisíckami rokov sa postupne zapisala do biopolí mačiek a tým postupne zmenila časť ich chapania človeka a vznikla aj láska mačiek k človeku, aj keď divokosť mačiek zostala a outdoorová verzia mackyndomácej potom nosi predo dvere denne jednu myš, krtka, či inych obyvateľov a skodcov zahrady človeka, u ktorého býva.

No a na záver. Taky Sai Baba dokázal tvoriť z myšlienok hmotu. aj z myšlienok iných. Tu bohuxiaľ ale jenpotreba chapať vami hore spominaného jefremova aj s upozornenim, ktoré sa v jeho knihe skrýva. Čo tam hovorí, aj ked to hovorí v rámci spoločnosti, ktorá vyznávala materialny ateizmus, je, že techniky ovladania MIM v praxi, teda telepatia, telekinéza a iné siddhi, teda "NADprirodzené" (nie neprirodzené, slovenčina je v tomto jednoznačná) schopnosti vyčerpávajú životnu energiu človeka a preto ich skumali vedci v hodine býka je tušim ta poznámka, len opatrne.

Ja dodam, že to bola ta stranka materialneho ateizmu, keďže pokiaľ raz budeme predpokladať, že sme namestnikmi Boha na Zemi a v každej generacii existujú ľudia schopní "nadprirodzených" schopností, teda vyššieho stupňa interakcie s prostredím, pretože sa tak narodili, je potrebné skumať ich život, život ich predkov, prostredie kde sa narodili, žili a ako žili, aby sme sa aj my posunuli bližšie ku odpovedi na otázku: Prečo sme tu a prečo práve do nás bola založena Božia iskra.
Áno, MIM je jedno, jednota, zjednotenie, jednoDuchosť.

Ale pri tvorení človek v myšlienkach prechádza do konkrétneho želaného (cieľového) stavu tak, že podvedome analyzuje (skúma) jednotlivé MIERY (parametre a ich hodnoty) aktuálneho stavu, a tie zmení IN-FORMUJE do nového objektu - MATÉRIE.
Preto z čisto praktického, názorného hľadiska používam poradie Miera-InFormácia-Matéria
- Miera (konkrétny paramater celkovej Formy s jeho identifikovanou, zmeranou, alebo odhadnutou hodnotou)
- InFormácia (zmena, alebo prenos tohto parametru - za tým účelom musím daný parameter a jeho hodnotu nakódovať - slovne, písomne, obrazne .. v nejakom ľudskom, alebo počitačovom jazyku)
- Matéria (plod, výsledok inFormácie - zmeny, alebo prenosu konkrétnej miery, resp. už celkového súboru týchto spojených mier - Formy)

Proste reálne každé riadenie (tvorenie) začínam vždy tým, že meriam (nejaký parameter a jeho hodnotu). Či už podvedome, alebo vedome. A ak nemeriam, tak robím tzv. kvalifikovaný odhad - či už racionálne, emočne, alebo intuitívne, resp. kombinovane.
Preto je miera v každodennom živote na 1.mieste. Jej hladanie pri kontinuálnom tvorení, pretváraní sveta. No rovnako fungujú aj rastliny a zvieratá. celý živý i neživý vesmír, uni-vers-um podlieha nekonečnej trans-formácii, in-formácii k jeho Zhora určeným cieľom, cieľovému vektoru a Čelovek - ľudstvo tam má zohrať svoju nemalú rolu. Ako vedomí zladení sTrojcovia, námestníci Force Majeure zatiaľ len tu na Zemi ako v inkubátore.

..
Rusi dali na prvé miesto matériu jednak možno podvedome z tej tradície myslenia predchádzajúceho reźimu (špekulácia), alebo aj.. resp. asi skôr preto, lebo je výsledkom procesu sTrojenia (de-fini) - ako v MDP - začínam od konca, od cieĺového stavu a iterujem ho cez jednotlivé etapy koncepcie, resp. matrice (matrica je len koncepcia v obrazoch, v jej časovej, zvolenej konkrétnej etalónovo-frekvenčnej sekvencii - podĺa toho, na ktorý typ tzv. "času" sa napojím - astronomický, biologický, sociálny apod..)..ok ale to je už ďalśia súčiatka celého procesu, celej konštrukcie sTroja tvorenia.

Tam je dôležité si pripomenúť, si uvedomiť, že ten model pracuje na predpoklade, že vákuum je forma hmoty (matérie), a že vesmír, uni-vers-um je pravdepodobne večný a nekonečný. Ide teda o nekonećnú transformáciu.

Pre bežného ćloveka je ale podstatné, že vśetko beží v dejoch (procesoch), statiky vo vesmíre niet (Panta Rhei) a on tvorí tak, že si predstavuje nejaký celkový budúci obraz (lat. "formu") a následne špecifikuje jeho jednotlivé parametre s konkrétnymi hodnotami (Miery), od ktorých odčíta parametre aktuálne (stavové) s ich hodnotami a tak dostane hodnoty chybové, resp. hodnoty riadiacich parametrov, ktoré musí zmeniť. Na ich zmenu hľadá potom spôsoby, metódy, algoritmy. Koľko presne má osekať materiálu zo sochy a kde, alebo koľko hliny, či tej-ktorej farby pridať, koľko obeživa vytlačiť, energie vyrobiť.
Tak z kameňa vyseká sochu, alebo ju z kovu odleje (alebo kolektívnu osobnosť vo firme vytvorí).
Musí poznať fyzikálne vlastnosti toho kameňa, kovu, atď..
 
Naposledy upravené:
Celkovú Formu (obraz) naplníš konkrétnymi mierami.
InFormuješ.
Tak vytvoríš, strojíš novú situáciu.
Zmenu matérie, objektu.

Čo na tom sakra nechápete??
Veď je to úplne jasné.
Rusi to pri pokusoch o vysvetlovanie príliś komplikujú.
Hlavne Velićko.
On je myslím ekonóm a nie som si istý , ći má technické vzdelanie.
Bo inak väčšinou ide na to pomerne dobre.
Tak má aj Pjakin svoje silnejśie a slabśie stránky.
Ostatne ako každý z nás.

Dajte proste ohľadom MIM konkrétnu otázku a podĺa toho skúsim identifikovať,
kde je u vás problém, kde to blokuje, kde je chyba vo vašom operáku, programe, bug.
Aby som tu zase nestrácal ćas, keď ste ma už zavolali.
 
Naspäť
Top Bottom